האזהרה שהזהרנו מלעלות לחג בלי שיהא עמנו קרבן להקריבו שם, הוא אמרו יתעלה: "ולא יראו פני ריקם" (שמות כג, טו), אלא על כל פנים יהיו עמו עולה ושלמים.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת חגיגה.

ולאו זה אינו שיך לנשים.