האזהרה שהזהרנו מלאחר את הנדרים והנדבות ושאר הקרבנות שאנו חייבים בהם, הוא אמרו יתעלה: "כי תדר נדר לה' אלהיך לא תאחר לשלמו" (דברים כג, כב),

ובא בקבלה שאינו עובר על לאו זה, עד שיעברו עליו שלשה רגלים.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בתחלת ראש השנה.