האזהרה שהזהרנו מלאכול בשר קודשים קלים קודם זריקת דמים, הוא אמרו: "לא תוכל לאכל בשעריך וגו' ונדבתיך", כאילו אמר: לא תוכל לאכל נדבתיך.

ובא בקבלה: לא בא הכתוב אלא לאוכל תודה ושלמים לפני זריקת דמים שהוא עובר בלא תעשה. וגם זה לוקה.