האזהרה שהזהרנו מלאכול מעשר שני בטמאה, אפילו בירושלים, עד שיפדה, לפי שהכלל אצלנו שמעשר שני שנטמא פודין אותו אפילו בירושלים, כמו שנתבאר במכות. והאזהרה על זה הוא אמרו: "לא בערתי ממנו בטמא" (דברים כו, יד).

ובא בקבלה: בין שאני טמא והוא טהור בין שאני טהור והוא טמא. ובגמרא מכות שנתבאר עוד, שהמעשר והביכורים אסור לבער מהם בטמאה, ואוכלם בטומאת עצמן לוקה, ובתנאי שיאכל מעשר זה בטומאה בירושלים בלי פדיון ואז ילקה, כמו שזכרנו.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף מכות.