האזהרה שהזהר הזר מלאכול קדשי קודשים, והוא אמרו: "וזר לא יאכל כי קדש הם" (שמות כט, לג)

ואינו חייב מלקות עד שיאכל בעזרה אחר זריקת דמים.