האזהרה שהזהרנו מלאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים, הוא אמרו יתעלה: "לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך" (שם):

והאוכלו - לוקה, ובאותו התנאי שנתבאר במעשר דגן.