האזהרה שהזהר אפילו תושב כהן ושכירו מלאכול תרומה, אמר: "תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש" (שם, י); ואם אכל, דינו כדין שאר זרים.