האזהרה שהזהרנו מלהוציא כלום מבשר הפסח מן המקום שנתקבצו לאכלו, והוא אמרו יתעלה: "לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה" (שמות יב, מו).

ולשון המכילתא: "'חוצה' - חוץ למקום אכילתו". והדבר היוצא ממנו אסור לאכלו והוא במדרגת טרפה.

ובגמרא פסחים אמרו: "המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה - אינו חייב עד שיניח. 'הוצאה' כתובה בו כשבת"; ואם הניח אז יתחייב מלקות.

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו בפרק ז מפסחים.