האזהרה שהזהר הערל מלאכול הפסח, הוא אמרו: "וכל ערל לא יאכל בו" (שם, מח);

והאוכלו ערל - לוקה.