האזהרה שהזהרנו מלהאכיל את הפסח לישראל שנשתמד, והוא אמרו יתעלה: "כל בן נכר לא יאכל בו" (שם, מג). אמר המתרגם על פי הקבלה: כל בר ישראל דישתמד.

ולשון המכילתא: "כל בן נכר - זה ישראל משמד שעבד עבודה זרה".