האזהרה שהזהרנו מלשבור עצם מעצמות פסח שני גם כן, הוא אמרו יתעלה בו: "ועצם לא תשברו בו" (במדבר ט, יב); והשובר בו - גם הוא חייב מלקות.

ובגמרא פסחים אמרו: "כשהוא אומר 'ועצם לא תשברו בו' בפסח שני, שאין תלמוד לומר; שכבר נאמר 'ככל חקת הפסח' (שם) - האוי אחד עצם שיש בו מח ואחד עצם שאין בו מח".

וכבר נתבארו דיני שבירת העצם בפרק ז מפסחים.