האזהרה שהזהרנו מלהשאיר מבשר החגיגה, קרבה ביום ארבעה עשר. כמו שנתבאר בפרק ו מפסחים, ליום השלישי, אלא תאכל במשך שני הימים. והוא אמרו: "ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר" (דברים טז, ד).

ובא הפירוש המקובל בפסוק זה כך: "לא ילין מן הבשר וגו'" - בחגיגה הבאה עם הפסח הכתוב מדבר שתאכל לשני ימים. יכול ליום אחד? כשהוא אומר: "לבקר" - לבקרו של שני. ועליה אומר יתעלה: "וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר" (שם, ב). והנותר מחגיגה זו של ארבעה עשר ליום השלישי - ישרף באש לפי שהוא בכלל נותר - ולפיכך אין לוקין עליו.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו, כלומר: חגיגת י"ד בלבד, בכמה מקומות ממסכת פסחים ומסכת חגיגה.