האזהרה שהזהרנו מלהשאיר דבר מבשר הפסח למחרת היום, כלומר ליום חמשה עשר, הוא אמרו: "ולא תותירו ממנו עד בקר" (שם יב, י).

וכבר בארנו שלאו זה הוא לאו שנתק לעשה, לפי שאמר: "והנתר ממנו עד בקר באש תשרפו" (שם).

ובמכלתא אמרו: "והנתר ממנו" - בא הכתוב לתן עשה על לא תעשה, לומר: שאין לוקין עליו".