האזהרה שהזהרנו מלפדות בכור בהמה טהורה, הוא אמרו יתעלה: "אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה קדש הם" (במדבר יח, יז). אבל מותר למכרו, כמו שנתבאר במסכת בכורות.

ולשון ספרא: "בבכור הוא אומר 'לא תפדה' - אבל נמכר הוא".