האזהרה שהזהרנו מלהבדיל ראש חטאת העוף בשעת המליקה, הוא אמרו יתעלה: "ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל" (שם ה, ח); ואם הבדיל - פסל.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ו' מזבחים.