האזהרה שהזהרנו מלמכור מעשר בהמה באיזה אופן שיהיה, והוא אמרו יתעלה במעשר בהמה: "לא יגאל" (ויקרא כז, לג).

ולשון ספרא: "במעשר הוא אומר: 'לא יגאל' - ואינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא תמים ולא בעל מום".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו עם שלפניה במסכת בכורות ובריש מסכת מעשר שני.