האזהרה שהזהרנו מלפדות סתם חרמי הארץ גם כן, הוא אמרו על החרם: "לא ימכר ולא יגאל" (שם).

ולשון ספרא: "לא יגאל לבעלים, מה יעשה בו? 'כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו'. יכול אף על פי שפרש לשם? תלמוד לומר: 'הוא'". ושם נתבאר שסתם חרמין לכהנים.

ושם אמרו: "חרמי כהנים אין להם פדיון אלא נתנים לכהנים כתרומה".