האזהרה שהזהרנו מלתן מום בקודשים, זהו הנקרא: מטיל מום בקודשים. וכל המטיל מום בקודשים - לוקה, ובתנאי שיהא זה בזמן שבית המקדש קיים דחזי לקרבן, כמו שנתבאר בגמרא עבודה זרה. ובא הלאו על כך באמרו בקרבן: "כל מום לא יהיה בו" (שם, כא).

ולשון ספרא: כל מום לא יהיה בו' - אל תתן בו מום"