האזהרה שהזהרנו מלהקריב בעל מום עובר, והוא אמרו במשנה תורה: "לא תזבח לה' אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום וגו'" (דברים יז, א).

ונתבאר בספרי שבבעלי מומין עוברין הכתוב מדבר. וגם על זה לוקה, אם עבר והקריבו.