האזהרה שהזהרנו מלקרוע פי מעיל כהן גדול, אלא יהיה ארוג כמו סוף וגבול, הוא אמרו יתעלה: "כפי תחרא יהיה לו לא יקרע" (שם שם, לב),

והקורעו במספרים וכיוצא בהן - חייב מלקות.