האזהרה שהזהרנו מלזרוק דם בעלי מומין על גבי המזבח, והוא אמרו יתעלה בבעלי מומין גם: "לא תקריבו לה'" (שם, כד),

ובא בקבלה שלאו זה מזהיר על זריקת דם בעלי מומין - וזהו דעת תנא קמא, וכן הלכה. ור' יוסי בר' יהודה אומר, שלאו זה אינו מזהיר אלא על קבלת דם.

והוא אמרם בספרא: "לא תקריבו לה'" - משום בל תקבל את הדם.

ובגמרא תמורה אמרו: לתנא קמא האי 'לא תקריבו לה' למה לי? מבעי ליה לזריקת דמים - והא נפקא ליה מ'על המזבח'? כלומר: ממה שאמר עוד: "ואשה לא תתנו מהם על המזבח לה' " (שם, כב), שמשמע שכל מה שינתן על גבי המזבח לא יהיה מהם?

והשיב: ארחיה דקרא הכי משתעי, כלומר: שלאו זה שהוא "ואשה לא תתנו מהם על המזבח" לא בא אלא בהקטר אמורין, ואל תלמד באומרו "המזבח", לפי שלא יסתדר הלשון אלא בכך, כי היאך היה לו לומר: "ואשה לא תתנו" בלבד - הרי בזה לא ישלם הדבור!

הנה נתבאר מכל מה שקדם שאמרו: לא תקריבו לה' - אזהרה על זריקת הדם.