האזהרה שהזהרנו מלפרק החושן מעל האפוד, הוא אמרו יתעלה: "ולא יזח החשן מעל האפוד" (שם כח, כח), אלא יהיה מחובר לו.

ובסוף מכות אמרו גם כן, כשהזכירו מחייבי מלקות: והא איכא מזח את החשן? ואזהרתיה מהכא מ"לא יזח החשן". הנה נתבאר לך שהמזח - לוקה.