האזהרה שהזהר כל טמא מלהכנס למחנה לויה, אשר כמוהו לדורות: הר הבית, כמו שביארנו בריש מסכת כלים, ושם נתבאר איסור כניסת הטמאים להר הבית. והכתוב שבא בלאו זה הוא אמרו על טמא מקרה לילה: "לא יבוא אל תוך המחנה" (דברים כג, יא).

ובגמרא פסחים אמרו גם כן: "ויצא אל מחוץ למחנה" (שם) - זה מחנה שכינה, כמו שביארנו במצווה ל"א ממצוות עשה; "ולא יבא אל תוך המחנה" - זה מחנה לויה. מתקיף ליה רבינא: ואימא אידי ואידי במחנה שכינה, ולעבור עליו בעשה ולא תעשה? אם כן נכתב קרא ולא יבוא אל תוך, כלומר: היה לו לומר: ולא יבוא אל תוכו - "המחנה" למה לי? לתן לו מחנה אחרת, והיא מחנה לויה,כלומר שגם בה לא יבוא אל תוך המחנה,

ולשון ספרי: "לא יבא אל תוך המחנה" - זו מצוות לא תעשה.

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו בריש במסכת כלים בפירושנו.