האזהרה שהזהר כל טמא מלהכנס לכל המקדש, אשר כמוהו לדורות: כל העזרה משער ניקנור ולפנים, שהוא תחילת עזרת ישראל. והוא אמרו יתעלה: "ולא יטמאו את מחניהם" (במדבר ה, ג), כלומר: מחנה שכינה.

ובגמרא מכות אמרו: "הבא אל המקדש טמא כתיב עונש וכתיב אזהרה: עונש - 'את מקדש ה' טמא ונכרתה' (שם יט, יג-כ); אזהרה 'ולא יטמאו את מחניהם'.

ובמכילתא: "צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה" (שם ה, ב) - בעשה. ומנין בלא תעשה? אמר: 'ולא יטמאו את מחניהם'.

וכבר נכפל הלאו בעניין זה בלשון אחר. והוא אמרו ביולדת: "ואל המקדש לא תבא" (ויקרא יב, ד).

ובספרא אמרו: "לפי שנאמר: "והזרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימתו" (שם טו, לא) שומע אני בין מתוכו בין מאחוריו" - כלומר: גם הנוגע במקדש מאחוריו כשהוא טמא מתחייב כרת - "תלמוד לומר ביולדת: 'ואל המקדש לא תבא' ". ושם נתבאר שדין היולדת ודין שאר טמאים שווה בזה.

ועוד אמרו בספרא על אמרו יתעלה: "ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עונו" (שם יז, טז): "הא כיצד? על רחיצת גופו - ענוש כרת, ועל כבוס בגדיו - בארבעים. ומנין שאינו מדבר אלא בטומאת מקדש וקדשיו, הזהיר ועונש וכו'".

וכבר נתבאר שהעובר על לאו זה, אם הוא מזיד - חייב כרת; ואם הוא שוגג - חייב קרבן עולה ויורד, כמו שביארנו במצווה ע"ב ממצוות עשה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בריש שבועות ובהוריות וכרתות ובכמה מקומות בזבחים.