האזהרה שהזהרנו מלעזוב התלוי לן על עצו, די שלא תבוא על ידי כך ברכת השם במחשבה כשיראה. כי אנו לא נתלה זולת מגדף ועובד עבודה זרה, שגם בו נאמר: "את ה' הוא מגדף" (במדבר טו, ל). ולשון הלאו הזה הוא אמרו יתעלה: "לא תלין נבלתו על העץ" (דברים כא, כג).

ולשון ספרי: "לא תלין נבלתו על העץ - זו מצוות לא תעשה".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ו' מסנהדרין.