האזהרה שהוזהר כהן בעל מום מלהכנס להיכל בכללותו, כלומר: המזבח ובין האולם ולמזבח והאולם וההיכל. והוא אמרו יתעלה: "אך אל הפרכת לא יבא ואל המזבח לא יגש וגו'" (שם כא, כג),

וכבר נתבאר בריש טהרות שמבין האולם ולמזבח עם כל ההיכל אסור לבעלי מומין ופרועי ראש להכנס לשם.

ונתבאר גם בספרא ששני לאווין אלו, והם: "אל הפרכת לא יבא ואל המזבח לא יגש", לא יספיק אחד מהם מבלעדי האחר ושניהם צריכים להשלמת הדין בעניין אחד, והוא הגבלת המקום שאסור להם להכנס אליו.

ומי שהזיד ונכנס מן המזבח ולפנים, אפילו שלא לשם עבודה - לוקה.