האזהרה שהזהר בעל מום עובר מלעבוד כל זמן שיש בו אותו המום, הוא אמרו יתעלה: "כל איש אשר בו מום לא יקרב" (ויקרא שם, יח)

ולשון ספרא: "אשר יהיה בו מום", אין לי אלא מום קבוע, מום עובר מנין? - תלמוד לומר: "כל איש אשר בו מום לא יקרב".

וגם הוא אם עבר ועבד במום עובר - לוקה, וכבר נתבארו דיני מצווה זו מומין עוברין של אדם ומומין קבועין בפרק ז' מבכורות.