האזהרה שהזהרנו מלהשבית שמירת המקדש ולסב בו תמיד כל לילה, הוא אמרו: "ושמרתם את משמרת הקדש" (במדבר יח, ה). וכבר ביארנו במצווה כ"ב ממצוות עשה, ששמירת המקדש והסיבוב בו מצוות עשה; יוכך נבאר כאן, שביטול דבר זה - מצוות לא תעשה.

ולשון המכילתא: "ושמרו את משמרת אהל מועד" (שם, ד), אין לי אלא בעשה, ומנין בלא תעשה? - תלמוד לומר: "ושמרתם את משמרת הקדש" (שם, ה).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בריש תמיד ובמדות.