האזהרה שהזהרנו שלא לנסות הבטחותיו ואיומיו יתעלה, נביאיו מבטיחים לנו או מאיימים בהם עלינו, על דרך שנטיל בהם ספק אחר שידענו אמתת נבואת המודיעם והוא אמרו: "לא תנסו את ה' אלהיכם כאשר נסיתם במסה" (דברים ו, טז).