האזהרה שהזהרנו מלהרחיק את המצרים ומלהתרחק מלהתחתן בהם אחר שנתגירו, הוא אמרו יתעלה: "לא תתעב מצרי" (שם). וכבר נתבארו דיני שתי המצוות האלה, כלומר: דיני מצרי ואדומי, בפרק ח מיבמות ובסוף קידושין.