האזהרה שהזהרנו מלהרחיק זרע עשו אחר שנתגיירו, לומר: שאנו מוזהרים לבל נתרחק מלהתחתן בהם אחר שנתגיירו. והוא אמרו יתעלה: "לא תתעב אדמי כי אחיך הוא" (שם ח).