הציווי שנצטווינו לישא אמה עבריה, או אדוניה שקנאה, או בנו, וזוהי מצוות יעוד. ובפרוש אמרו: מצוות יעוד קודמת למצוות פדיה, לפי שאמר יתעלה: "אשר לא יעדה והפדה" (שם שם, ח). ודע שדין אמה עבריה אינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק א' ממסכת קדושין.