הציווי שנצטווינו בפדיון אמה עבריה, הוא אמרו יתעלה: "והפדה" (שם). ופדיה זו יש בה דינים ותנאים והלכות רבות.

וכבר נתבאר כל זה במסכת קדושין, ושם נתבאר דין אמה עבריה בשלמות.

ובמכילתא אמרו בפרוש אמרו יתעלה באמה עבריה: "ואם שלש אלה לא יעשה לה" (שם שם, יא), אמרו: יעד לך או לבנך או פדה אותה.