הציווי שנצטווינו בדין הבור, הוא אמרו יתעלה: "וכי יפתח איש בור" (שם שם, לג).

וכבר נתבארנו הלכות דין זה בפרק ג' ופרק ה' מ[בבא] קמא.