הציווי שנצטווינו בדין עבד כנעני, הוא שמשתעבדין בו לעולם ואינו יוצא לחרות אלא בשן ועין והוא הדין לשאר ראשי אברים שאינם חוזרין כמו שבא לנו בפרוש המקבל. והוא אמרו יתעלה: "לעלם בהם תעבדו" (ויקרא כה, מו). ואמר: "וכי יכה איש" (שמות כא, כו).

ולשון גמרא גטין: "כל המשחרר עבדו - עובר בעשה. דכתיב: לעולם בהם תעבדו".

ולשון התורה הוא, שמשתחרר בשן ועין.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בשלמות בקדושין וגטין.