הציווי שנצטווינו בדין השור, הוא אמרו יתעלה: "וכי יגח שור וגו' " (שמות כא, כח), "וכי יגוף שור איש את שור רעהו" (שם שם, לה).

וכבר נתבארנו הלכות דין זה בששת הפרקים הראשונים מ[בבא] קמא.