הציווי שנצטווינו בדין עבד עברי, הוא אמרו יתעלה: "כי תקנה עבד וגו'" (שמות כא, ב). וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפסוקי התורה, והלכות מצווה זו נתבארנו כולן בריש מסכת קידושין.