הציווי שנצטווינו לתלות מקצת הרוגי בית דין, הוא אמרו יתעלה: "ותלית אתו על עץ" (שם כא, כב). ונזכיר את המצוות שהעובר עליהן חייב תליה במצוות לא תעשה.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ו' מסנהדרין.