הציווי שנצטווינו לקבור הרוגי בית דין ביום הריגתם, הוא אמרו יתעלה: "כי קבור תקברנו - מצוות עשה".

וכך הוא הדין בשאר מתים, כלומר: שיקבר כל מת מישראל ביום מותו.

ולפיכך קוראים למת שאין לו מי שיתעסק בקבורתם - מת מצווה. עניינו: המת שמצווה על כל אחד לקברו, לפי שאמר יתעלה: "כי קבור תקברנו",

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ו' מסנהדרין.