הציווי שנצטווינו להרוג את העוברים על מקצת המצוות - בסיף, הוא אמרו יתעלה: "נקם ינקם" (שמות כא, כ). ונעיר במצוות לא תעשה על המצוות שחייבים עליהן התזת הראש.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ז' ממסכת סנהדרין.