הציווי שנצטווינו לשרוף את העוברים על מקצת המצוות, הוא אמרו יתעלה: "באש ישרפו אתו ואתהן" (ויקרא כ, יד). ונעיר במצוות לא תעשה על המצוות שחייבים עליהן שרפה.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ז' ממסכת סנהדרין.