הציווי שנצטווינו לחנוק את העוברים על מצוות מסוימות, הוא אמרו יתעלה: "מות יומת" (שם שם, טז). ונעיר במצוות לא תעשה על המצוות שחייבים שעליהן חנק.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ז' ממסכת סנהדרין.