הציווי שנצטווינו להגלות מכה נפש בשגגה מעירו לערי מקלט, הוא אמרו יתעלה: "וישב שם עד מות הכהן הגדול" (במדבר לה, כה).

ולשון ספרי: "וישב שם - אינו יוצא משם לעולם, שנאמר 'שם' - שם תהא דירתו, שם תהא מיתתו, שם תהא קבורתו".

וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו במסכת מכות.