הציווי שנצטווינו לסלק המוקשים והמכשולים מכל משכנותינו, יינו: שנבנה כתל מקיף סביב הגגות והבורות והשיחין ודומיהם, כדי שלא יפול מישהו בהם או מהם. וכן מקומות הסכנה כולם בונים ומתקנים אותם, כדי שתסור הסכנה. והוא אמרו: "ועשית מעקה לגגך" (דברים כב, ח).

ולשון ספרי: "ועשית מעקה לגגך - מצוות עשה". וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת [בבא] קמא.