הציווי שנצטווינו להרוג אנשי עיר הנדחת, כולם ולשרוף את העיר על כל מה שבתוכה, וזהו דין עיר הנדחת. והוא אמרו יתעלה: "ושרפת באש את העיר ואת כל שללה" (שם יג, יז).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת סנהדרין.