הציווי שנצטווינו להכרית זרע עמלק בלבד מכל שאר זרע עשו, זכרים ונקבות, קטון וגדול, הוא אמרו יתעלה: "תמחה את זכר עמלק" (דברים כה, יט).

וכבר הזכרנו מקודם אמרם: "שלש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ: למנות להם מלך, ולבנות להם בית הבחירה, ולהכרית זרעו של עמלק". וגם מלחמת עמלק היא מלחמת מצווה.

וכבר נתבארנו דיניה בפרק ח' מסוטה.