הציווי שנצטווינו ללכת אחר הרוב, אם נופלת מחלוקת בין החכמים באיזה דין מדיני תורה, כן ננהג גם בדין הפרטי, כגון בדין שבין ראובן לשמעון: אם נופלת מחלוקת בין דיני עירם, אם שמעון הוא החייב או ראובן - נלך אחר הרוב. והוא אמרו יתעלה: "אחרי רבים להטת" (שמות כג, ב).

ובפרוש אמרו: 'רובא - דאורייתא'.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו והלכותיה בכמה מקומות בסנהדרין.