הציווי שנצטווינו לחקור עדות העדים ולדרוש אותה היטב, אז נעניש ונפסוק הדין. ולדקדק בכך ככל האפשר, כדי שלא נוציא פסק בדיבור ראשון ובמהירות, ונרע לזכאים. והוא אמרו יתעלה: "ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר" (דברים יג, טו).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו וחלוקיה ואיך הן הדרישות ואיך הן החקירות, ואיך חייבים לדקדק בכך ואיך תתקיים העדות או תדחה לפי החקירות האלה, במסכת סנהדרין.