הציווי שנצטווינו שכל הנהנה מן ההקדש או אוכל קדש, כלומר: תרומה בשגגה - יחזיר מה שאכל, או כדי מה שנהנה עם תוספת חמש.

והוא אמרו יתעלה: "ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסף עליו" (שם ה, טז). ואמר עוד: "ואיש כי יאכל קדש בשגגה וגו'" (שם כב, יד). וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת מעילה וגם במסכת תרומה.