האזהרה שהוזהר מלבוא על בת ישראל מי שנשחתו אברי התשמיש שלו עד שאי אפשר לו להוליד, וא אמרו יתעלה: "לא יבא פצוע-דכא וכרות שפכה בקהל ה'" (שם כג, ב).

ואם בעל בת ישראל אחרי הקידושין - לוקה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ט' מיבמות.